Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 2019

8. februar 2019

Generalforsamling 2019 afholdtes i Skals Hallens lokaler, onsdag, den 6/2 2019.

  1. Valg af dirigent: Til dirigent valgtes Frede Kragh
  2. Bestyrelsens beretning: Formand Peter Klavsen fremlagde beretning om værkets drift i 2018.
  3. Det reviderede regnskab: Regnskabet blev fremlagt og gennemgået, og det blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen.
  4. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag, der skulle behandles.
  5. Valg af til bestyrelsen: Efter tur afgik Jørgen Allentoft og Annæus Pedersen. Begge var villige til genvalg, og da der ikke meldte sig andre kandidater, blev begge genlagt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Jens Jørgen Sørensen og Alex Dyrup blev genvalgt som bestyrelses suppleanter uden modkandidater.
  6. Valg af revisorer og revisorsuppleant: Klaus Edal og Niels Pedersen blev genvalgt som revisorer, og Arne Skov blev genvalgt som revisorsuppleant.
  7. Eventuelt: Intet at referere.