Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 2019

8. februar 2019

Generalforsamling 2019 afholdes i Skals Hallens lokaler, onsdag, den 6/2 2019, kl. 19:30.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer og suppleanter til disse
 7. Eventuelt

Generalforsamling 2019 afholdtes i Skals Hallens lokaler, onsdag, den 6/2 2019.

 1. Valg af dirigent: Formand Peter Klavsen bød velkommen. Frede Kragh blev foreslået og valgt til dirigent. Leif Vestergaard blev valgt til referent. vand. 
 2. Bestyrelsens beretning: Formand Peter Klavsen fremlagde beretning om værkets drift i 2018. Han nævnte bl. a., at alt kører godt. Der har været en reparation på Lærkevej samt et par småting ved Industriparken, på Hovedgaden, samt en stophane på Fjordvej.
  Der er skiftet ca. 100 målere til Radiomålere, og der er indkøbt 250 nye målere, der skal installeres i 2019.
  Forbrug i alt i 2018 var 141.000 m3 vand. Der har været et underskud i 2018 på ca. kr. 32.000, hvilket skyldes større udgifter til vandprøver.
  Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
 3. Det reviderede regnskab: Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Frede Kragh. Der var spørgsmål til udgiften til hjemmeside, og det blev besvaret med, at værket har købt ny hjemmeside hos Fjernvarmeforeningen.
  Regnskabet blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen.
 4. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag, der skulle behandles.
 5. Valg af til bestyrelsen: Efter tur afgik Jørgen Allentoft og Annæus Pedersen. Begge var villige til genvalg, og da der ikke meldte sig andre kandidater, blev begge genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Jens Jørgen Sørensen og Alex Dyrup blev genvalgt som bestyrelses suppleanter uden modkandidater.
 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant: Klaus Edal og Niels Pedersen blev genvalgt som revisorer, og Arne Skov blev genvalgt som revisorsuppleant.
 7. Eventuelt: Her blev de nye digitale målere (Radiomålere) yderligere beskrevet. Endvidere var der spørgsmål omkring pesticider, og formanden oplyste, at der ingen pesticider er i vandet fra Skals Vandværk.

  Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.