Referat fra generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamlingen for 2020

5. februar 2020

Generalforsamling 2020 afholdes i Skals Hallens lokaler, onsdag, den 5/2 2020, kl. 19:30.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer og suppleanter til disse
 7. Eventuelt

Generalforsamling 2020 afholdtes i Skals Hallens lokaler, onsdag, den 5/2 2019.

 1. Valg af dirigent: Formand Peter Klavsen bød velkommen. Frede Kragh blev foreslået og valgt til dirigent. Annæus Pedersen blev valgt til referent.
 2. Bestyrelsens beretning: Formand Peter Klavsen fremlagde bestyrelsens beretning om værkets drift i 2019. Året, der er gået, har været mere travlt end sidste år. Der har været et par alarmer ved boringer dog ikke noget alvorlig. Vores generator har svigtet, når der var lavet test og afprøvning. Vi har specialister til at se på dette og forventer det er i orden i løbet af kort tid. Vi have oversvømmelse i vores kælder på vandværket og en føler på vores SRO Anlæg gav alarm fra sig, det viste sig at der sad en føler et uheldig sted i kælderen dette er nu rettet.
  Vi har i år 2019 opsat 250 nye målere og vi er nu oppe på 385 nye elektroniske målere fra Kamstrup. Vi forventer også at udskifte 250 målere i 2020.
  Vi har kun haft et enkelt brud på ledning i år på Hovedgaden dette er udbedret. Vi er løbende ved at udskifte ældre stophaner i byen.
  Af større projekter var separering af kloaker i Skringstrup som efter planen skulle have været udført i 2020, men som pludselig startede 2019 uden orientering til vandværket.
  Entreprenøren gravede fire stikledninger over! Vi fornyet 10 vandledninger tværs over vejen. Entreprenørfirmaet var flinke til at hjælpe med dette arbejde.
  Der blev i forbindelse med ned gravning af kloaktrykledning fra Skringstrup til  Skals langs Himmerlandsstien, gravet en vandforsynings ledning til Skringstrup over ved Ejstrupvej/ Kildedalsvej den gav en del vand fra sig.
  Vi har i år solgt 9.000 m3  vand mindre end 2018
  Formanden takkede for godt samarbejde i bestyrelsen.
 3. Det reviderede regnskab: Regnskabet for 2019 blev fremlagt og gennemgået af Frede Kragh. Der var ingen bemærkninger fra de fremmødte.
  Regnskabet blev enstemmig godkendt af generalforsamlingen.
 4. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag, der skulle behandles.
 5. Valg af til bestyrelsen: Efter tur afgik Peter Klavsen, Hans Kurt Lindgaard pg Leif Vestergaard. Alle tre var villige til genvalg, og da der ikke meldte sig andre kandidater, blev alle tre genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Jens Jørgen Sørensen og Alex Dyrup blev genvalgt som bestyrelses suppleanter uden modkandidater.
 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant: Klaus Edal og Niels Pedersen blev genvalgt som revisorer, og Arne Skov blev genvalgt som revisorsuppleant.
 7. Eventuelt: Stor ros til formanden fra medlem. Skals Varmeværk ønsker samarbejde omkring målerene. Det vil blive vurderet om dette kan lade sig gøre. Lokale entreprenører efterlyser Vandværkes ledninger på LER. det vil vandværket sætte i gang.  

  Dirigent Frede Kragh Lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.