Generalforsamling 2021

Generalforsamling 20210 afholdes i Skals Hallens lokaler, onsdag, den 20/5 2021, kl. 19:30.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer og suppleanter til disse
 7. Eventuelt

Generalforsamling 2021 afholdtes i Skals Hallens lokaler, torsdag, den 20/5 2020.

 1. Valg af dirigent: Frede Kragh blev forslået til dirigent Frede modtog opgaven. Frede konstaterede at indkaldelse til generalforsamling var lovlig varslet i den lokale Ugeavis mindst 14 dage før.
 2. Bestyrelsens beretning: Formand Peter Klavsen Fremlagde bestyrelsens beretning. Formanden startede med at sige, at det var den mærkeligste generalforsamling i de 32 år, han havde været formand, og som alle ved, var det p.g.a. corona pandemien. Der havde været problemer med nødgeneratoren, men det var blevet ordnet. Der var installeret 2 nye pumper til udpumpning af vand. Vi har næsten udskiftet alle vandmålere (til elektroniske radio målere) i Skals. Der mangler p.t. 20 målere i Skals og 72 i Skringstrup, som bliver udskiftet til næste år. Ledningsnettet, Vibevej og en lille reparation på Trangbækvej, hvor en stophane gik i stykker, og endvidere problemer med stophane på Engvej. Regnskabet viser et ret stort minus, men det skyldes udgifter til målerudskiftning. Og næste år bliver også et hårdt år rent økonomisk. Formanden takkede for godt samarbejde i bestyrelsen.
 3. Det reviderede regnskab: Frede Kragh gennemgik regnskabet for 2020 punkt for punkt der var ingen bemærkning fra de fremmødte til dette. Regnskabet blev godkendt af alle tilstedeværende medlemmer.
 4. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.
 5. Valg af til bestyrelsen: På valg er bestyrelsesmedlem Jørgen Allentoft Annæus Pedersen. Alle tre blev genvalgt Suppleanter Jens Jørgen Sørensen og Alex Dyrup blev genvalgt.      
 6. Valg af revisorer og revisorsuppleant: På valg Klaus Becker Edal - Niels Trinderup Pedersen. Begge blev genvalgt. Suppleant Arne Skov blev genvalgt.
 7. Eventuelt: Formanden for Skals Varmeværk ønsker samarbejde omkring målerne og licens og måske besparelser. Formand Peter Klavsen kunne sige, at vandværkets bestyrelse havde besluttet ikke at være med p.g.a. for mange ubekendte faktorer. Dirigent Frede Kragh Lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

  Tak til Frede for sikker gennemførelse af generalforsamling.

   

//