Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024 afholdes i Skals Hallens lokaler, onsdag, den 8/2 2024, kl. 19:30.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer og suppleanter til disse
 7. Eventuelt

Referat af Generalforsamling Skals Vandværk - Skalshallen den 08-02-2024

 • Valg af dirigent

Frede Kragh blev forslået til dirigent Frede modtog opgaven. Frede konstaterede at indkaldelse til generalforsamling var lovlig varslet i den lokale Ugeavisen mindst 14 dage før.

 • Bestyrelsens beretning

Formand Peter Klavsen fremlagde Bestyrelsens Beretning.

Devæsentligste prunkter var ny dykpumpe i engen ved boringerne og 2 nye pumper på værket. Der var skiftet nogle stophaner, og der havde været et enkelt brud. Viborg kommune varsler om betaling til opkøb af jord ved Hvam, men Vesnstre er i mod. Så vi håber, at det ikke bliver til niget. 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

 • Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

Frede Kragh gennemgik regnskabet for 2023 punkt for punkt der var nogle få bemærkninger fra de fremmødte til dette. Regnskabet viste et overskud på ca. kr. 13.000.

Regnskabet blev godkendt af alle tilstedeværende medlemmer.

 • Behandling af indkomne forslag

 Der var ikke indkommet nogen forslag.

 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg er bestyrelsesmedlemmerne Peter Klavsen, Hans Kurt Lindgaard og Jens Jørgen Sørensen.

Jens Jørgen Sørensen ønskede ikke genvalg.

Herefter blev Peter Klavsen, Hans Kurt Lindgaard genvalgt til bestyrelsen, medens Stig Damsgaard blev nyvalgt.

Suppleanterne Frank Lose og Alex Dyrup blev genvalgt.      

 • Valg af revisorer og suppleanter for disse.

På valg Klaus Becker Edal - Niels Trinderup Pedersen. - Begge blev genvalgt.

Suppleant Arne Skov - Arne Skov blev genvalgt.

 • Eventuelt.

Intet. Her under var der nogle få bemærkninger og kommentarer.

Dirigent Frede Kragh lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

//