Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 afholdes i Skals Hallens lokaler, onsdag, den 3/2 2022, kl. 19:30.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer og suppleanter til disse
 7. Eventuelt

Referat af Generalforsamling Skals Vandværk - Skalshallen den 03-02-2022

 • Valg af dirigent

Frede Kragh blev forslået til dirigent Frede modtog opgaven. Frede konstaterede at indkaldelse til generalforsamling var lovlig varslet i den lokale Ugeavis mindst 14 dage før.

 • Bestyrelsens beretning

Formand Peter Klavsen fremlagde bestyrelsens beretning.

Der havde være forskellig service på generator, trykfilter og vandværket. Ved boringerne er alt gået fint. På ledningsnettet havde der været forskellige brud på stophaner, og et par stykker, der ikke kunne lukkes. Der blev udskiftet 3 hovedstophaner. Vi har købt et stykke jord nord for værket, ca. 2000 m2 til senere brug. Formanden havde 40-års jubilæum i bestyrelsen, og vandværket inviterede bestyrelse og suppleanter samt samarbejdspartnere til spisning. Økonomien viser kr. 10.000 i overskud, hvilket er tilfredsstillende efter store udgifter til udskiftning af målere. Formanden takkede for godt samarbejde i bestyrelsen.

 • Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

Frede Kragh gennemgik regnskabet for 2021 punkt for punkt. Der var ingen bemærkning fra de fremmødte til dette. Regnskabet blev godkendt af alle tilstedeværende medlemmer.

 • Behandling af indkomne forslag

 Der var ikke indkommet nogen forslag.

 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg er bestyrelsesmedlem Peter Klavsen, Hans Kurt Lindegaard og Leif Vestergaard.

Sidstnævnte stillede ikke op til genvalg p.g.a. fraflytning fra området. De to andre blev genvalgt mens Jens Jørgen Sørensen blev nyvalgt til bestyrelselsen.

Som suppleant blev Frank Dose og Alex Dyrup valgt.      

 • Valg af revisorer og suppleanter for disse.

På valg Klaus Becker Edal - Niels Trinderup Pedersen. - Begge blev genvalgt.

Suppleant Arne Skov - Arne Skov blev genvalgt.

 • Eventuelt.

Intet.

Suppleant Arne Skov - Arne Skov blev genvalgt.

Dirigent Frede Kragh lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

//