Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023 afholdes i Skals Hallens lokaler, onsdag, den 8/2 2023, kl. 19:30.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af revisorer og suppleanter til disse
 7. Eventuelt

Referat af Generalforsamling Skals Vandværk - Skalshallen den 08-02-2023

 • Valg af dirigent

Frede Kragh blev forslået til dirigent Frede modtog opgaven. Frede konstaterede at indkaldelse til generalforsamling var lovlig varslet i den lokale Ugeavisen mindst 14 dage før.

 • Bestyrelsens beretning

Formand Peter Klavsen Fremlagde Bestyrelsens Beretning.

Der blev budt velkommen til alle fremmødte ved generalforsamling.

I året, der gik, har der været med en enkelt afbrydelse af vandforsyningen ved et pumpeskift. Der har et enkelt brud på vandledningen ved en anboring. Ud over det hav vi lavet nogle forbedringer på ledningsnettet, og vores stophaner er blevet GPS opmålt.

For det kommende år sættes den faste afgift op med 100 kr., m3-afgiften med 0,40 kr.

 • Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

Frede Kragh gennemgik regnskabet for 2022 punkt for punkt der var ingen bemærkning fra de fremmødte til dette. Regnskabet viste et underskud på ca. kr. 147.000, mest p.g.a. stigende elpriser.

Regnskabet blev godkendt af alle tilstedeværende medlemmer.

 • Behandling af indkomne forslag

 Der var ikke indkommet nogen forslag.

 • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

På valg er bestyrelsesmedlem Jørgen Allentoft og Annæus Pederesen.

Jørgen Allentoft ønskede ikke at blive valgt. I stedet for valgtes Torben Kristiansen.

Annæus Pedersen blev genvalgt.

Suppleanterne Frank Lose og Alex Dyrup blev genvalgt. Jens Jørgen Sørensen blev genvalgt      

 • Valg af revisorer og suppleanter for disse.

På valg Klaus Becker Edal - Niels Trinderup Pedersen. - Begge blev genvalgt.

Suppleant Arne Skov - Arne Skov blev genvalgt.

 • Eventuelt.

Intet.

Dirigent Frede Kragh lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

//